Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Sławnie i Dyrektora Sądu Okręgowego w Koszalinie z 5.07.2021 r. A.0210-35/21

ZARZĄDZENIE

Dyrektora Sądu Okręgowego w Koszalinie

i Prezesa Sądu Rejonowego  w Sławnie

nr A.0210-35/21

z dnia 5 lipca 2021 r.

 

Na podstawie §30 ust. 1 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych, art. 22 § 1 pkt  1b i art. 54 § 2 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, art. 7 ust 1 ustawy o pracownikach sądów  i prokuratury oraz § 21 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z 6.05.2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w związku z rozpowszechnianiem się na terenie kraju wirusa SARS-CoV (koronawirusa) oraz w związku z przedstawionymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości rekomendowanymi rozwiązaniami umożliwiającymi zapewnienie szerszego dostępu obywateli do wymiaru sprawiedliwości, przy jednoczesnym zachowaniu zasad zapewniających bezpieczeństwo zdrowotne pracowników sądów oraz interesantów, nadesłanymi przy piśmie z dnia 18.06.2021 r. znak DKO-IV.5006.37.2021, zarządzamy, co następuje:

 

 

§1

1.       Ograniczony zostaje dostęp do siedziby Sądu, wyłącznie do:

1)     pracowników sądu, pracowników Sądu Okręgowego w Koszalinie, pracowników Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, pracowników prokuratury, Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego, Pracownika Poczty Polskiej;

2)     osób wezwanych na posiedzenia sądowe lub zawiadomionych o terminach posiedzeń, nie wcześniej niż na 10 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia posiedzenia;

3)     osób wezwanych przez  pracowników Kuratorskiej Służby Sądowej;

4)     osób korzystających z Punktów Obsługi Interesanta i czytelni akt  na warunkach określonych w § 2 niniejszego zarządzenia;

5)     osoby posiadające zezwolenie na wejście Dyrektora Sądu Okręgowego w Koszalinie,  Prezesa Sądu Rejonowego w Sławnie, Przewodniczącego Wydziału lub przewodniczącego składu orzekającego.

 

§2

1.      W Sądzie może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2.      W budynkach sądowych nie mogą przebywać i uczestniczyć w rozprawach osoby, które są chore, przebywają z osobą/osobami odbywającą/odbywającymi kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3.      Osoby wchodzące do siedziby Sądu zobowiązuje się do:

a)      podania celu wizyty;

b)      zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo przyłbicy;

c)      zdezynfekowania powierzchni dłoni lub rękawiczek;

d)     poddania się pomiarowi temperatury ciała. 

4.      Osobom niespełniającym powyższych wymogów odmawia się wstępu do siedziby Sądu.

5.      Do siedziby Sądu odmawia się  wstępu osobom z widocznymi objawami wskazującymi na możliwość zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (w szczególności o podwyższonej temperaturze ciała – powyżej 37,5 °C, z kłopotami oddechowymi, intensywnym kaszlem lub dusznościami).

6.      Zobowiązuje się pracowników ochrony Sądu do dokonywania pomiarów temperatury ciała oraz kontroli  dezynfekcji powierzchni dłoni lub rękawiczek osób wchodzących do Sądu.

7.      Wszystkie osoby znajdujące się w siedzibie Sądu w ciągach komunikacyjnych (korytarze, klatki schodowe) zobowiązuje się do zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo przyłbicy oraz do zachowania odstępów między osobami minimum 2 m.

8.      Uczestnicy/strony procesu/biorący udział w rozprawie, posiedzeniu lub w trakcie prowadzenia innych czynności procesowych, w których uczestniczy 1 i więcej osób/nie licząc składu sądu/ mają również  obowiązek:

a)     dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem rozprawy, posiedzenia lub innej czynności procesowej;

b)      zachowania odstępu co najmniej 2 metrów pomiędzy wszystkimi osobami uczestniczącymi w rozprawie, posiedzeniu lub innej czynności procesowej;

c)      osłony ust usta i nosa (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, odzież lub część odzieży, kask ochronny, przyłbicą w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Osłonę twarzy można zdjąć jeżeli tak zarządzi prowadzący rozprawę lub posiedzenie (szczególnie w celu potwierdzenia tożsamości).

9.      Osoby mające zamiar uczestniczyć w rozprawie lub posiedzeniu jako publiczność zobowiązane są zgłosić powyższy zamiar pracownikowi ochrony Sądu, który niezwłocznie powiadamia o tym kierownika sekretariatu, który następnie informuję przewodniczącego składu orzekającego, celem wydania zarządzenia określonego w § 1 pkt 1.5.

Liczba osób w ramach publiczności nie może przekroczyć:

1)      w przypadku sali rozpraw nr 1 przy ul. I Pułku Ułanów 20 – do 3 osób;

2)      w przypadku sali rozpraw nr 2 przy ul. I Pułku Ułanów 20 – do 5 osób;

3)      w przypadku sali rozpraw nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 8 – do 3 osób;

4)      w przypadku sali rozpraw nr 2  przy ul. Wojska Polskiego 8 – do 5 osób.

 

10.  Na rozprawę sądową nie powinno się przynosić zbędnych rzeczy. W przypadku konieczności skorzystania z przyborów/przedmiotów typu: długopis, komputer, należy korzystać z przedmiotów własnych. Zabrania się pożyczania osobom trzecim ww. przedmiotów. W przypadku przedmiotów używanych wspólnie, przedmiotów wielokrotnego użytku, zaleca się dezynfekowanie tych przedmiotów. 

 

11.   Zakazuje się spożywania posiłków w budynkach Sądu Rejonowego w Sławnie  przez osoby nie będące pracownikami, a przebywające w budynkach Sądu Rejonowego w Sławnie.

§3

1.      Przywraca się obsługę interesantów w ramach Punktów Obsługi Interesantów przez 7 godzin w czasie urzędowania sądu w dniach od wtorku do piątku, tj. w godzinach 730 do 1430, a w każdy poniedziałek od godz. 900 do godz. 1800, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu godziny z sekretariatem sądowym i uzyskaniu  indywidualnego numeru określającego godzinę przyjęcia, pod wskazanymi numerami telefonów:

§  I  Wydział Cywilny 59-810-06-15

§  II Wydział Karny 59-810-67-40

§  III Wydział Rodzinny i Nieletnich 59-810-06-22

§  IV Wydział Ksiąg Wieczystych 59-810-06-19

2.      jako miejsce obsługi interesantów przez pracowników sekretariatów oraz, jako czytelnię  akt zostają wyznaczone:

§  w budynku Sądu przy ulicy I Pułku Ułanów – sala rozpraw nr 1 (parter);

§  w budynku Sądu przy ul. Wojska Polskiego – czytelnia akt (parter).

 

§4

Istnieje możliwość złożenia pisma w Sądzie Rejonowym w Sławnie:

1)      bez możliwości uzyskania potwierdzenia dokonania tej czynności, poprzez wrzucenie pisma do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do każdego z  budynków  Sądu Rejonowego w Sławnie,

2)     z możliwością uzyskania potwierdzenia dokonania tej czynności, poprzez pozostawienie pisma w biurze podawczym Sądu Rejonowego w Sławnie  przy ul. I Pułku Ułanów 20 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 730 do 1430 z tym zastrzeżeniem, że liczba interesantów korzystających z usług biura podawczego w tym samym czasie nie może być większa niż 1 osoba.

3)     Dyżury poniedziałkowe do godz. 1800 będą pełnione w następujący sposób:

a)      Wskazany pracownik sekretariatu pełni dyżur w biurze podawczym Sądu mieszczącym się w budynku Sądu przy ul. I Pułku Ułanów 20, w godzinach od 1500 do godz. 1800

b)     kierownicy sekretariatów ustalają i sporządzają wspólny harmonogram pełnionych dyżurów wg poniższej kolejności, począwszy od 5.07.2021 r.:

1.       I Wydział Cywilny (kolejno 3 pracowników),

2.       II Wydział Karny (kolejno 5 pracowników),

3.       III Wydział Rodzinny  i Nieletnich (kolejno 3 pracowników),

4.       IV Wydział Ksiąg Wieczystych (kolejno 3 pracowników).

     §5

Wyłącza się z użytkowania, z zastrzeżeniem realizacji zadań określonych §3 i §8 niniejszego zarządzenia,  salę rozpraw nr 1 przy ul. I Pułku Ułanów 20.

              §6

1.      W przypadku wyznaczania nowych terminów posiedzeń sądowych, rekomenduje się:

a)     planowanie przerw pomiędzy poszczególnymi posiedzeniami wynoszących nie mniej niż 20 minut;

b)     w wypadku planowania posiedzenia sądowego na sali rozpraw nr 1 w budynku Sądu przy  ul. Wojska Polskiego 8  wzywanie/zawiadamianie nie więcej niż czterech osób na poszczególne posiedzenia;

c)      wzywanie świadków przy zachowaniu 15 minutowego odstępu czasowego między wzywanymi osobami;

d)     pouczanie osób zawiadamianych o terminie posiedzenia o ograniczeniach wymienionych w § 2  zarządzenia.

2.      Przed rozprawą oraz  nie rzadziej niż co godzinę, Przewodniczący składu orzekającego   zarządza przerwę o długości takiej, by osoba wyznaczona z Wydziału mogła w czasie jej trwania przewietrzyć salę rozpraw.

3.      Dezynfekcji klamek, blatów, siedziska poręczy itp. środkami dezynfekującymi, w rękawiczkach jednorazowych, ręcznikami papierowymi znajdującymi się na sali rozpraw, należy dokonywać często i regularnie.

§7

Rekomenduje się przeprowadzenie narad składów orzekających przy otwartych oknach, z zachowaniem odstępów 1,5m.

  §8

1.      Przyjmowanie interesantów przez kuratorów zawodowych Zespołu Kuratorów Rodzinnych  i dla Dorosłych tutejszego Sądu będzie odbywało się po wcześniejszym telefonicznym lub pisemnym uzgodnieniu terminu, wyłącznie w miejscu wyznaczonym do obsługi interesantów;

2.      W przypadku powzięcia informacji, że osoba objęta postępowaniem jest poddana obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych należy przeprowadzić czynności, w miarę możliwości, za pośrednictwem środków porozumienia się na odległość.

3.      Wyznacza się miejsce do obsługi interesantów:

1)     dla kuratorów dla dorosłych w budynku przy ul. I Pułku Ułanów – sala nr 1,

2)     dla kuratorów rodzinnych w budynku przy ul. Wojska Polskiego – czytelnia akt.

§9

1.      Wstrzymuje się do odwołania przyjmowanie interesantów przez Prezesa Sądu, Wiceprezesa Sądu, Przewodniczących Wydziałów i Kierowników Sekretariatów.

2.      Skargi administracyjne składane są jedynie drogą elektroniczną lub na piśmie, a gdy zachodzi konieczność wysłuchania skarżącego - także telefonicznie. Nie przyjmuje się osobiście interesantów w sprawach dotyczących skarg administracyjnych.

§10

Z chwilą wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Koszalinie i Prezesa Sądu Rejonowego w Sławnie z dnia 28.05.2020 r. znak A.0210-42/20

§11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6.07.2021 r. i podlega publikacji na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Sławnie.

 

         

                                  DYREKTOR                                                                                       PREZES

                                                               Sądu Okręgowego w Koszalinie                                                   Sądu Rejonowego w Sławnie                                                                                                   

                                       /na oryginale właściwy podpis/                                               /na oryginale właściwy podpis/

 

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Sławnie i Dyrektora Sądu Okręgowego w Koszalinie z 5.07.2021 r. A.0210-35/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sławnie
Wytworzył:
Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Opublikował:
Izabela Sawicka
Dokument z dnia:
2021-07-05 13:07:13
Publikacja w dniu:
2021-07-05
Zmiany:
Podejrzyj