Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Sławnie i Dyrektora Sądu Okręgowego w Koszalinie z 28.05.2020 r. A.0210-42/20

ZARZĄDZENIE

Dyrektora Sądu Okręgowego w Koszalinie

i Prezesa Sądu Rejonowego  w Sławnie

nr A.0210-42/20

z dnia 28 maja 2020 r.

            Na podstawie  art. 54 § 2 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, w związku z trwającą pandemią, na podstawie art. 207 § 2 ustawy Kodeks Pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 t.j.) i ustawy z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020r. poz. 878), zarządzamy, co następuje:

§1

1.           Ograniczamy dostęp do siedziby Sądu wyłącznie do:

1)    pracowników sądu, pracowników Sądu Okręgowego w Koszalinie, pracowników Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, pracowników prokuratury, Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego, Pracownika Poczty Polskiej;

2)    osób wezwanych na posiedzenia sądowe lub zawiadomionych o terminach posiedzeń, nie wcześniej niż na 10 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia posiedzenia;

3)    osób wezwanych przez  pracowników Kuratorskiej Służby Sądowej

4)    osób korzystających z Punktów Obsługi Interesanta i czytelni akt  na warunkach określonych w § 2 niniejszego zarządzenia;

5)    osoby posiadające zezwolenie na wejście Dyrektora Sądu Okręgowego w Koszalinie,  Prezesa Sądu Rejonowego w Sławnie, Przewodniczącego Wydziału lub przewodniczącego składu orzekającego.

§2

1.      W Sądzie może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W budynkach sądowych nie mogą przebywać i uczestniczyć w rozprawach osoby, które są chore, przebywają z osobą/osobami odbywającą/odbywającymi kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

2.      Osoby wchodzące do siedziby Sądu zobowiązuje się do:

a)     podania celu wizyty;

b)     zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo przyłbicy;

c)     zdezynfekowania powierzchni dłoni lub rękawiczek;

d)    poddania się pomiarowi temperatury ciała. 

3.      Osobom niespełniającym powyższych wymogów odmawia się wstępu do siedziby Sądu.

4.      Do siedziby Sądu odmawia się  wstępu osobom z widocznymi objawami wskazującymi na możliwość zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (w szczególności o podwyższonej temperaturze ciała – powyżej 37,5 °C, z kłopotami oddechowymi, intensywnym kaszlem lub dusznościami).

5.      Zobowiązuje się pracowników ochrony Sądu do dokonywania pomiarów temperatury ciała oraz kontroli  dezynfekcji powierzchni dłoni lub rękawiczek osób wchodzących do Sądu.

6.      Wszystkie osoby znajdujące się w siedzibie Sądu w ciągach komunikacyjnych (korytarze, klatki schodowe) zobowiązuje się do zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo przyłbicy oraz do zachowania odstępów między osobami minimum 2 m.

7.      Uczestnicy/strony procesu/biorący udział w rozprawie, posiedzeniu lub w trakcie prowadzenia innych czynności procesowych, w których uczestniczy 1 i więcej osób/nie licząc składu sądu/ mają również  obowiązek:

a)     dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem rozprawy, posiedzenia lub innej czynności procesowej;

b)     zachowania odstępu co najmniej 2 metrów pomiędzy wszystkimi osobami uczestniczącymi w rozprawie, posiedzeniu lub innej czynności procesowej;

c)     osłony ust  usta i nosa (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, odzież lub część odzieży, kask ochronny, przyłbicą w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Osłonę twarzy można zdjąć jeżeli tak zarządzi prowadzący rozprawę lub posiedzenie (szczególnie w celu potwierdzenia tożsamości).

8.      Osoby mające zamiar uczestniczyć w rozprawie lub posiedzeniu jako publiczność zobowiązane są zgłosić powyższy zamiar  pracownikowi ochrony Sądu, który zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o wniosku Prezesa Sądu Rejonowego w Sławnie lub Przewodniczącego Wydziału lub przewodniczącego składu orzekającego celem wydania zarządzenia określonego w § 1 pkt 1.5.

9.      Na rozprawę sądową nie powinno się przynosić zbędnych rzeczy. W przypadku konieczności skorzystania z przyborów/przedmiotów typu długopis, komputer, należy korzystać z przedmiotów własnych. Zabrania się pożyczania osobom trzecim ww. przedmiotów. W przypadku przedmiotów używanych wspólnie, przedmiotów wielokrotnego użytku, zaleca się dezynfekowanie tych przedmiotów. 

10.  Zakazuje się spożywania posiłków w budynkach Sądu Rejonowego w Sławnie  przez osoby nie będące pracownikami, a przebywające w budynkach Sądu Rejonowego w Sławnie.

§3

1.      Ogranicza się funkcjonowanie Punktów Obsługi Interesantów mieszczących się w wydziałach Sądu Rejonowego w Sławnie, do:

a)     udzielania informacji o toku sprawy telefonicznie lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej;

b)    wydawania odpisów i wypisów z akt  za pośrednictwem operatora pocztowego.

2.      W przypadku potrzeby osobistego kontaktu interesanta z pracownikiem Punktu Obsługi Interesanta  (numery kontaktowe wyszczególnione poniżej) oraz skorzystania z czytelni akt, może to nastąpić wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z sekretariatem sądowy i uzyskaniu  indywidualnego numeru określającego godzinę przyjęcia.

 I  Wydział Cywilny 59-810-06-15

 II Wydział Karny 59-810-06-40

III Wydział Rodzinny i Nieletnich 59-810-06-22

 IV Wydział Ksiąg Wieczystych 59-810-06-19

3.      Wyznacza się jako miejsce obsługi interesantów przez pracowników sekretariatów oraz jako czytelnię  akt:

1)    w budynku Sądu przy ulicy I Pułku Ułanów – salę rozpraw nr 1;

2)    w budynku Sądu przy ul. Wojska Polskiego – czytelnię akt.

4.      Umożliwia się złożenie pisma w Sądzie Rejonowym w Sławnie:

1)      bez możliwości uzyskania potwierdzenia dokonania tej czynności, poprzez wrzucenie pisma do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do każdego z  budynków  Sądu Rejonowego w Sławnie,

2)    z możliwością uzyskania potwierdzenia dokonania tej czynności, poprzez pozostawienie pisma w biurze podawczym Sądu Rejonowego w Sławnie  Sądu przy ul. I Pułku Ułanów 20 od poniedziałku do piątku, do godzin od 11.00 do 13.00, z tym zastrzeżeniem, że liczba interesantów korzystających z usług biura podawczego w tym samym czasie nie może być większa niż 1 osoba.

5.      Ograniczenia wynikające z § 3 pkt 4.2  nie dotyczą podmiotów wskazanych w § 1 ust 1 a zarządzenia.

6.      Do odwołania nie prowadzi się dyżurów poniedziałkowych do godz. 18-ej.

     §4

Wyłącza się z użytkowania, z zastrzeżeniem realizacji zadań określonych w §3 i §9 zarządzenia,  sale rozpraw  w budynku Sądu przy ul. I Pułku Ułanów 20  numery: 1 i 3.

         §5

1.      W przypadku wyznaczania nowych terminów posiedzeń sądowych, rekomenduje się:

a)     planowanie przerw pomiędzy poszczególnymi posiedzeniami wynoszących nie mniej niż 20 minut;

b)    w wypadku planowania posiedzenia sądowego na sali rozpraw nr 1 w budynku Sądu przy  ul. Wojska Polskiego 8  wzywanie/zawiadamianie nie więcej niż czterech osób  na poszczególne posiedzenia;

c)     wzywanie świadków przy zachowaniu 15 minutowego odstępu czasowego między wzywanymi osobami;

d)    pouczanie osób zawiadamianych o terminie posiedzenia o ograniczeniach wymienionych w § 2  zarządzenia.

2.      Przed rozprawą oraz  nie rzadziej niż co godzinę, Przewodniczący składu orzekającego   zarządza przerwę o długości takiej, by osoba wyznaczona z Wydziału mogła w czasie jej trwania przewietrzyć salę rozpraw.

3.      Dezynfekcji klamek, blatów, siedziska poręczy itp. środkami dezynfekującymi, w rękawiczkach jednorazowych, ręcznikami papierowymi znajdującymi się na sali rozpraw, należy dokonywać często i regularnie.

§6

Rekomenduje się przeprowadzenie narad składów orzekających przy otwartych oknach, z zachowaniem odstępów 1,5m.

 

  §7

1.      Ogranicza się podejmowanie czynności przez pracowników Kuratorskiej Służby Sądowej poza siedzibą Sądu do spraw pilnych (zakwalifikowanych jako „pilne” przez organ zlecający).

2.      Ogranicza się przyjmowanie interesantów przez pracowników Kuratorskiej Służby Sądowej w siedzibie Sądu, wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym lub pisemnym uzgodnieniu terminu, wyłącznie w miejscach wyznaczonych do obsługi interesantów.

3.      Wyznacza się miejsce do obsługi interesantów:

1)    dla kuratorów dla dorosłych w budynku przy ul. I Pułku Ułanów – sala nr 1,

2)    dla kuratorów rodzinnych w budynku przy ul. Wojska Polskiego – czytelnia akt.

§8

1.      Wstrzymuje się do odwołania przyjmowanie interesantów przez Prezesa Sądu, Wiceprezesa Sądu, Przewodniczących Wydziałów i Kierowników Sekretariatów.

2.      Skargi administracyjne składane są jedynie drogą elektroniczną lub na piśmie, a gdy zachodzi konieczność wysłuchania skarżącego także telefonicznie. Nie przyjmuje się osobiście interesantów w sprawach dotyczących skarg administracyjnych.

§9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 r. i podlega publikacji na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Sławnie.

 

§10

Z chwilą wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc:

1)        zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Sławnie i Dyrektora Sądu Okręgowego w Koszalinie  z dnia 18 maja  2020 r. Nr A.0210-39/20.

 

 

                             DYREKTOR                                                                                       PREZES

                                  Sądu Okręgowego w Koszalinie                                                Sądu Rejonowego w Sławnie 

                                    Teresa Czaplińska                                                                        Marcin Wiśniewski

                                       /na oryginale właściwy podpis/                                               /na oryginale właściwy podpis/

 

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Sławnie i Dyrektora Sądu Okręgowego w Koszalinie z 28.05.2020 r. A.0210-42/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sławnie
Wytworzył:
Monika Sawicka
Opublikował:
Monika Sawicka
Dokument z dnia:
2021-05-25 11:21:50
Publikacja w dniu:
2021-05-25
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sławnie
Wytworzył:
Izabela Sawicka
Opublikował:
Izabela Sawicka
Dokument z dnia:
2020-06-02 08:28:09
Publikacja w dniu:
2020-06-02
Zmiany:
Podejrzyj