Rejestry sądowe

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa:

Rejestry, ewidencje oraz wykazy Sądu Rejonowego w Sławnie prowadzone są w oparciu o zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.XII.2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS. 03.5.22) a Archiwum Zakładowe - w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 05.05.1989r. w sprawie okresów przechowywania i warunków niszczenia akt spraw sądowych lub przekazywania ich archiwom państwowym (Dz. U. Nr 28, poz. 150 z póź. zm.) i zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30.12.1985 r. - w sprawie archiwów zakładowych w jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości (Dz. Urz. MS. Nr 8 poz.55).

 

Sprawy postępowania z dokumentacją archiwalną regulują przepisy rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16.09.2002 r. - w sprawie postępowania z dokumentacją zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375).

 

W Sądzie Okręgowym prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne:

  • repertoria
  • wykazy
  • kartoteki
  • zbiory wokand
  • księgi pomocnicze

Urządzenia ewidencyjne służą do rejestrowania czynności sądu, kontrolowania biegu spraw, sporządzania sprawozdań statystycznych oraz stanowią podstawę oznaczenia i układu akt.

 

W podmenu publikowane są następujące wykazy i rejestry:

Rejestr zmian dla: Rejestry sądowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sławnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Radzki
Dokument z dnia:
2018-07-13
Publikacja w dniu:
2018-07-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sławnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-22
Publikacja w dniu:
2017-05-22
Opis zmiany:
b/d