Deklaracja dostępności

Sąd Rejonowy w Sławnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://slawno.sr.gov.pl/

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-02-03
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-27

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-05-27
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-05-27

  Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Piotr Radzki
 • e-mail: Kliknij aby zobaczyć
 • telefon: 59 810 06 26
Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
 • Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania


Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • organ nadzorujący: Prezes Sądu Rejonowego w Sławnie
 • adres: Sąd Rejonowy w Sławnie, ul. I Pułku Ułanów 20, 76-100 Sławno
 • e-mail: Kliknij aby zobaczyć
 • telefon: 59 810 67 31


Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna


Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

W budynku Sądu Rejonowego w Sławnie przy ul. Wojska Polskiego 8 zamontowane zostało urządzenie w postaci zabudowanej platformy pionowo-nożycowo-hydraulicznej, które daje możliwość dostępu na parter budynku, gdzie są rozmieszczone sale rozpraw, a także punkt czytelni akt. Dodatkowo istnieje możliwość obsługi, na poziomie parteru, przez sekretariaty wszystkich wydziałów mieszczących się w budynku Sądu przy ul. Wojska Polskiego 8. Brak takiej dostępności w budynku Sądu przy ul. I Pułku Ułanów 20.  Kontrole przy wejściach do obu budynków Sądu pełnią pracownicy ochrony Sądu.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich w budynku Sądu przy ul. I Wojska Polskiego dostępny jest szeroki korytarz oraz dwie sale rozpraw o numerach 1 i 2, rozmieszczone na parterze. Na parterach obu budynków Sądów dostępne są także toalety dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

W budynkach Sądu dostępne są tablice informacyjne o rozkładzie pomieszczeń (w tym sal rozpraw). Brak informacji dotykowej/głosowej. Informacji udzielają także pracownicy ochrony znajdujący się przy wejściach głównych do obu budynków. Nie zastosowano w budynkach urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących (tzw. pętli indukcyjnych) Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracowników ochrony.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

w budynku Sądu przy ul. I Pułku Ułanów 20 na parkingu miejskim wydzielone jest miejsce na potrzeby Sądu Rejonowego w Sławnie;
w budynku Sądu przy ul. Wojska Polskiego 8 istnieje możliwość wjazdu na posesję przyległą do budynku Sądu, gdzie znajduje się platforma; osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Sądu.
Osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób zapewniona jest poprzez: komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące, niekorzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach

Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Pomoc w nawigacji

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Inne informacje i oświadczenia
Status pod względem zgodności

Serwis jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Może być używany na różnych platformach sprzętowych (stacjonarnych, mobilnych) i programowych (systemy operacyjne, przeglądarki).

Niniejsza strona internetowa jest w pełni zgodna ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.0 (poziom AA)
 • Section 508

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym

Serwis spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z dnia 2012-04-12 Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne muszą spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA.

Strona internetowa spełnia również zapisy dokumentów:
 • Deklaracja Ministrów z dnia 2006-06-11
 • Inicjatywa i2010
 • Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ
   

Rejestr zmian dla: Deklaracja dostępności

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sławnie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-05-31 10:11:29
Publikacja w dniu:
2021-05-31
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sławnie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-05-27 12:00:36
Publikacja w dniu:
2021-05-27
Zmiany:
Podejrzyj