Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza w sprawie o sygn. akt I Ns 44/19

2019-05-28

  Sławno, dnia 10 kwietnia 2019 r.

Sygn. akt: I Ns 44/19

O G Ł O S Z E N I E

W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Sławnie (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 11 marca 2019 r. został złożony sporządzony przez notariusza protokół, obejmujący wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Lecha Antoniego Mikulskiego, zmarłego w dniu 16 września 2018 r. w Słupsku, numer PESEL: 53073102993, ostatnio zamieszkałego: 76-100 Sławno, ul. Kossaka 4.

Pouczenie:

1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

2. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Referendarz sądowy

Bartosz Bukowski

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza w sprawie o sygn. akt I Ns 44/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sławnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Radzki
Dokument z dnia:
2019-05-28
Publikacja w dniu:
2019-05-28
Opis zmiany:
b/d